Министарство просвете упутило је данас свим школама у Србији Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/2024. години, са посебним нагласком на унапређивање васпитног рада са ученицима. Основни циљ образовно-васпитног рада у новој школској години биће развој позитивних људских вредности код ученика и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности, уз уважавање различитости.

Ове смернице Министарство је упутило како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизања циљева образовања и васпитања, а узимајући у обзир последице мајских трагедија, а документ предвиђа следеће активности:

Први наставни дан организовати кроз разговор са ученицима како би се упознали са планом рада, као и покренути заједничке разговоре са свим актерима школског живота, у циљу прављења образовне стратегије којом се односи у школи заснивају на поштовању, уважавању, сарадњи и солидарности;

Током прве наставне недеље (4. до 8. септембра 2023.) организује се тематска настава, са радионицама и другим активностима усмереним ка неговању емпатије, вредностима међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости;

У другој наставној недељи (11. до 15. септембра 2023.) наставници спроводе иницијално процењивање у оквиру појединачних предмета, програма наставе и учења и врше даље планирање образовно-васпитног рада у складу са резултатима иницијалног процењивања;

Школе су у обавези да годишњим планом рада предвиде самовредновање рада школе у областима квалитета – Подршка ученицима и Етос ( општа атмосфера у школи – толеранција, осећај заједништва, добри међуљудски односи, осећај безбедности, брига о ученицима, партнерство са родитељима, добра комуникација и слично). Самовредновање ће се реализовати у првом полугодишту како би спровођење акционог плана унапређивања Подршке ученицима и Етоса било реализовано почетком и током другог полугодишта;

Током септембра спровешће се и процена адаптације за ученике петог разреда основне и првог разреда средње школе на нову средину и планираће се мере подршке са наставницима и ученицима;

Завод за унапређење образовања и васпитања је у складу са циљевима образовно-васпитног рада у школској 2023/2024. години, креирао нову слободну наставну активност за ученике од петог до осмог разреда основне школе- Врлине и вредности као животни компас;

У средњим школама посебна пажња усмериће се на изборне програме којима ће се подржати развој позитивних људских вредности;

До краја првог полугодишта, школе ће заједно са ученицима и родитељима креирати идентитет (мото) школе тако што ће дефинисати заједничке вредности, очекивана понашања и исходе понашања у оквиру школе и друштва у целини, које су у складу са утврђеним идентитетом. Током школске године пропагираће се и охрабривати понашања ученика, наставника и родитеља у складу са дефинисаним идентитетом школе, а он ће се континуирано обогаћивати и промовисати, како у настави тако и изван школе;

Саставни део Смерница чине и припремљени материјали за оснаживање школа у различитим доменима васпитног рада као и модели припрема за реализацију тематских дана.

Током целе школске године, у реализацији свих наставних, ваннанставних и осталих облика образовно-васпитног рада важно је достизање међупредметних компетенција, одговарајућих исхода образовања и стандарда квалификација код свих ученика, како би њихово образовање испунило образовну и васпитну функцију неопходну за укључивање у савремено друштво и свет рада као и наставак школовања, наводи се у саопштењу Министарства просвете.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here