Народна банка Србије наставља да објављује одговоре на питања које грађане интересују, па је тако прецизирала и да ли комерцијалне банке могу самоиницијативно да одређују цене трошкова одржавања текућих рачуна, дозвољеног минуса, издавања менице и других банкарских трошкова.

У одговору објављеном на сајту НВС се наводи да банке, као и други пружаоци платних услуга, имају право да кориснику платних услуга за пружање тих услуга наплате накнаду. НБС настоји да те накнаде учини што је могуће више јасним и видљивијим за кориснике банкарских услуга, као и лакшим за поређење између више пружалаца платних услуга. Висину накнада које наплаћује за поједине услуге које пружа, пружалац платних услуга одређује самоиницијативно, у складу са својом пословном политиком. Такође, висина накнаде коју банка наплаћује корисницима за пружену услугу обавезни је део уговора који су закључили банка и корисник (исказана у Тарифи накнада).

Банке, као пружаоци платних услуга, имају обавезу да о променама накнада обавесте своје кориснике писаним путем најмање 60 дана пре почетка примене новог ценовника. Пружалац платних услуга дужан је да корисника платних услуга обавести о његовом праву да пре дана почетка примене предложених измена и допуна може да раскине оквирни уговор без плаћања накнаде и других трошкова ако не прихвати тај предлог. Такође, пружалац платних услуга је дужан да кориснику платних услуга најмање једном годишње, без накнаде, достави извештај о свим наплаћеним накнадама за пружене услуге повезане с платним рачуном.

Утврђен је, такође, максимални износ месечне накнаде за платни рачун са основним услугама у висини 150 динара, која је на располагању свим корисницима платних рачуна и прецизирана његова гарантована садржина. Корисници могу у сваком тренутку да пређу на овај пакет услуга код исте или друге банке ако оцене да ће он задовољавати њихове потребе. Исто тако, утврђене су и додатне услуге које корисник може да захтева, међу којима су дозвољено прекорачење рачуна, издавање чекова и др., за које су такође утврђена правила за одређивањe висина накнада за те услуге.

Успостављен је додатни контролни механизам поступања банака ради обезбеђења будућег транспарентног и јасног поступања банака у случају намераваног повећања накнада за пружање платних услуга, као и приликом увођења нових накнада.

У Србији тренутно послује 20 банака и корисници платних услуга, ако нису задовољни висином накнада које им банка наплаћује за пружене услуге, могу да изаберу другог пружаоца платних услуга за којег процене да више одговара њиховим потребама или да би им пружио повољније услове. Корисницима приликом доношења одлуке о томе да ли је тарифа накнада за њих прихватљива може помоћи и информативни преглед накнада пружалаца платних услуга повезаних с платним рачунима, који је доступан на интернет презентацији централне банке.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here