РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ТРИ ЛЕКАРА У ПАЛАНАЧКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

0
104

Дом здравља у Смедеревској Паланци расписао је конкурс за пријем у радни однос три лекара на одређено време. У огласу је наведено да се тражи: доктор медицине изабрани лекар на одређено време ради замене изабраних лекара који су одсутни због обављања специјализације, са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Смедеревска Паланка.

Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су:

високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Заинтересовани кандидати подносе:

Пријаву на оглас са кратком биографијом,

Извод из матичне књиге рођених,

Уверење о држављанству,

Диплому о завршеном факултету,

Уверење о положеном стручном испиту,

Лиценцу,

Уверења и потврде о радном искуству.

Предност ће имати кандидати са радним искуством на истим пословима у здравственим установама. Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу) Докази о испуњености услова за заснивање радног односа на напред наведено радно место подносе се у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу: Дом здравља Смедеревска Паланка ул. Кнеза Милоша бр. 4, 11420 Смедеревска Паланка.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон 026/319-933

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here