Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је грађане Србије да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС) и ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на изборима који ће бити одржани 17. децембра 2023. године.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и може се извршити непосредно у општинској, односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште, односно боравише за интерно расељена лица, као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства – https://upit.birackispisak.gov.rs/.

Грађани могу имају увид у податке који се о њима воде и путем Портала еУправа (услуга еЗахтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку). Потребно је да буду регистровани корисници Портала еУправа, а могу се пријавити путем мобилне апликације ConsentID или квалификованим електронским сертификатом.

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података и свакодневно се ажурира по јединственој методологији.

ЈБС води Министарство државне управе и локалне самоуправе, док ажурирање бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе врши општинска, односно градска управа.

У ингеренцији јединице локалне самоуправе је ажурирање дела бирачког списка који се односи на: упис, брисање, измене, допуне или исправке по службеној дужности или на захтев грађана, о чему се доноси одговарајуће решење.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.

У бирачки списак уписују се пунолетни и пословно способни држављани Републике Србије, односно лица која имају бирачко право – према месту пребивалишта, односно месту боравиша за интерно расељена лица.

Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисања из бирачког списка спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана. Грађанин захтев за промену у бирачком списку подноси општинској, односно градској управи по месту његовог пребивалишта, односно месту боравиша за интерно расељена лица. Поред тога, захтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку грађани могу поднети и преко Портала еУправа.

Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа (нпр. изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, лична карта, доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правноснажно решење о враћању пословне способности), о чему одговарајуће решење до закључења бирачког

списка (15 дана пре дана избора, односно до 1. децембра 2023. године) доноси општинска, односно градска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решење доноси Министарство.

Подносилац захтева може на решење општинске, односно градске управе поднети жалбу Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 24 часа од дана када је решење примио, а против решења Министарства може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено, прецизно су објаснили из Министарства.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here